Regulamin

Regulamin sklepu internetowego MTTECHNIKA (dalej: Regulamin) określa zasady zawierania Umów sprzedaży oraz zasady świadczenia z usług udostępnianych przez MTTECHNIKA za pośrednictwem Sklepu MTTECHNIKA. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep MTTECHNIKA (https://www.mttechnika.pl/) prowadzony jest przez Tomasz Knoppa i Marcina Mroczkowskiego prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą MT Technika Marcin Mroczkowski & Tomasz Knopp, ul. Rosnowska 6/8, 62-052 Komorniki (dalej łącznie: „MTTECHNIKA”), tel. kom: 691-76-78-76, 607-79-29-55, tel. 61-868-24-24, e-mail: biuro@mttechnika.pl. (opłata jak za połączenie standardowe wg cennika właściwego operatora).

 2. Regulamin skierowany jest zarówno do Kupujących będących Konsumentami, jak i do Kupujących niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu MTTECHNIKA, usług elektronicznych oferowanych przez MTTECHNIKA lub zawierających Umowy sprzedaży.

 3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta Kupującego i/lub w celu złożenia przez Kupującego Zamówienia.

 4. Informacje prezentowane w Sklepie MTTECHNIKA stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, kierowane przez MTTECHNIKA do Kupujących, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

 5. Ilekroć w Regulaminie użyto następujących pojęć pisanych wielką literą, należy przez nie rozumieć:

 1. Cena – określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego MTTECHNIKA tytułem przeniesienia własności Towaru na Kupującym zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep MTTECHNIKA stanowią inaczej.

 2. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 3. Kupujący – i) osoba fizyczna; albo ii) działająca przez osobę umocowaną osoba prawna; albo iii) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku gdy Kupującym jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na akceptację Regulaminu lub Umowy sprzedaży oraz okazać taką zgodę na każde żądanie MTTECHNIKA, przy czym co do zasady Umowy sprzedaży zawierane w ramach Sklepu MTTECHNIKA mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Towar – dostępna w Sklepie MTTECHNIKA rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Kupującym a MTTECHNIKA.

 6. Sklep MTTECHNIKA – serwis umożliwiający składanie Zamówień przez Kupującego oraz świadczenie usług udostępnianych przez MTTECHNIKA, prowadzony przez MTTECHNIKA.

 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez MTTECHNIKA na rzecz Kupującego Towaru za zapłatą Ceny powiększonej o koszty wysyłki i/lub pakowania, zawierana pomiędzy Kupującym a MTTECHNIKA z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Towar, co do którego Kupujący składa ofertę zawarcia Umowy sprzedaży oraz dane Kupującego niezbędne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży.

§ 2

USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE PRZEZ MTTECHNIKA

 1. Korzystanie ze Sklepu MTTECHNIKA wymaga spełnienia następujących warunków technicznych: i) urządzenie z dostępem do Internetu; ii) dostęp do poczty elektronicznej; ii) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; iii) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768.

 2. MTTECHNIKA świadczy za pośrednictwem Sklepu MTTECHNIKA nieodpłatnie następujące usługi elektroniczne:

 1. Konto Kupującego i Koszyk

 2. umożliwianie Kupującym składania Zamówień, oraz zawierania Umów sprzedaży, na zasadach określonych w Regulaminie;

 3. prezentowanie Kupującym dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;

 4. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Sklepu MTTECHNIKA.

 1. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze MTTECHNIKA, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.

 2. MTTECHNIKA dodatkowo, na rzecz Kupującego który utworzył Konto Kupującego, świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu MTTECHNIKA następujące usługi:

 1. podtrzymywanie sesji Kupującego po zalogowaniu się przez niego do Konta Kupującego;

 2. przechowywanie i udostępnianie Kupującemu za pośrednictwem Konta Kupującego historii Zamówień.

 1. Kupujący w celu założenia Konta Klienta Kupującego dokonuje rejestracji, podając adres e-mail oraz hasło, za pomocą formularza.

 2. Hasło podawane przy rejestrowaniu/logowaniu do Sklepu MTTECHNIKA może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego Kupującego. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła. Kupujący jest zobowiązany do zachowania hasła w ścisłej poufności.

 3. Zarejestrowany Kupujący ma możliwość:

 1. dostępu do statusu oraz historii Zamówień;

 2. otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;

 3. informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;

 4. zamówienia Produktu,

 5. zmiany swoich danych;

 6. zmiany swojego hasła;

 7. sprawdzenia statusu Zamówienia;

 8. całkowitego usunięcia Konta Kupującego.

 1. Po dokonaniu rejestracji Kupujący otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej, aktywujący konto. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do Konta Kupującego.

 2. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego Towaru do Koszyka.

 3. Korzystanie z Koszyka ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Kupującego, zgodnie z jego wolą, przy czym Koszyk zapamiętuje informacje o Towarach wybranych przez Kupującego również po zakończeniu sesji przeglądarki, w tym również wylogowaniu, przez okres nie dłuższy niż 7 dni, jednak nie zapewnia dostępności egzemplarzy wybranych przez Kupującego Towarów w celu umożliwienia złożenia Zamówienia w późniejszym terminie.

 4. Kupujący zobowiązany jest do:

 1. podawania w udostępnionych w ramach Sklepu MTTECHNIKA formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Kupującego;

 2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Kupującego MTTECHNIKA w związku z akceptacja Regulaminu lub zawarciem Umowy sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; Kupujący ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;

 3. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez MTTECHNIKA w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu MTTECHNIKA;

 4. korzystania z usług udostępnianych przez MTTECHNIKA w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, zwłaszcza w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Kupujących;

 5. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Kupującego i MTTECHNIKA kosztów w pełnej wysokości;

 6. terminowego odbioru Towarów zamówionych przy wykorzystaniu sposobu dostawy i płatności za pobraniem;

 7. niepodejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Kupującego, w tym danych innych Kupujących lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu MTTECHNIKA, i realizowania płatności;

 8. niemodyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez MTTECHNIKA, w szczególności podanych w ramach Sklepu MTTECHNIKA Cen lub opisów Towarów.

§ 3

ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ TOWARÓW

 1. MTTECHNIKA umożliwia składanie Zamówień na Towary w Sklepie Internetowym; telefonicznie; lub pocztą elektroniczną. MTTECHNIKA zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń dotyczących sposobów składania Zamówień na określone Towary oraz wprowadzania innych sposobów składania Zamówień z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, zgodnie z Regulaminem.

 2. Zawarcie Umowy sprzedaży między Kupującym a MTTECHNIKA następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia. Zamówienie każdego Towaru będzie traktowane jako niezależna oferta Kupującego zawarcia Umowy sprzedaży. Akceptacja Zamówienia oznacza zawarcie Umowy sprzedaży.

 3. MTTECHNIKA umożliwia Kupującemu złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu MTTECHNIKA w następujący sposób:

 1. Kupujący dodaje wybrany/e Towar/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza zamówienia.

 2. Kupujący posiadający Konto Kupującego potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży. Kupujący, który nie posiada Konta Kupującego samodzielnie wypełnia formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Kupującego może uniemożliwić realizację Umowy sprzedaży. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych dotyczących Kupującego: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy sprzedaży: Towar/y, ilość Towaru/ów, miejsce i sposób dostawy Towaru/ów, sposób płatności. W wypadku Kupujących niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również numeru NIP. MTTECHNIKA może wprowadzić obowiązek podania w treści formularza Zamówienia lub w innym właściwym miejscu, innych informacji dotyczących Towaru lub Kupującego, właściwych, a w przypadku danych osobowych również niezbędnych, w szczególności z uwagi na specyfikę Towaru lub usługi, np. w celu spersonalizowania Towaru.

 3. Kupujący wybiera jeden z udostępnianych przez MTTECHNIKA sposobów dostawy.

 4. Kupujący wybiera sposób zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy sprzedaży.

 5. Kupujący przesyła MTTECHNIKA Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu MTTECHNIKA (przycisk: „Zamawiam i płacę”). W przypadku Kupującego, który nie posiada Konta Kupującego i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu.

 6. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Kupujący ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach Koszyka poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka.

 7. w zależności od wybranego sposobu zapłaty, Kupujący może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności;

 1. Jeżeli MTTECHNIKA z własnej inicjatywy proponuje Konsumentowi zawarcie Umowy sprzedaży z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, w tym przez telefon:

 1. MTTECHNIKA wysyła do Konsumenta wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy sprzedaży,

 2. Konsument przesyła MTTECHNIKA Zamówienie za pomocą wiadomości na adres e-mail, z którego otrzymał potwierdzenie,

 3. w przypadku Konsumenta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu przez Konsumenta.

 1. Do zawarcia Umowy sprzedaży z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, w tym przez telefon, z inicjatywy Konsumenta, ustępy poniżej stosuje się odpowiednio, z uwzględnieniem okoliczności i wykorzystanego środka komunikacji.

 2. MTTECHNIKA w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Kupującego automatyczną wiadomość na podany przez Kupującego adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.

 3. Po zweryfikowaniu Zamówienia MTTECHNIKA wysyła do Kupującego na podany adres e-mail wiadomość z:

 1. potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Towary, złożonych w ramach Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia Umowy sprzedaży (akceptacja Zamówienia w zakresie Towarów wskazanych w wiadomości); albo

 2. informacją o braku możliwości przyjęcia wszystkich ofert na Towary, złożonych w ramach Zamówienia, z powodu braku płatności).

 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y) tj. otrzymania przez Kupującego wiadomości, o której mowa w ust. 7 lit. a) w zakresie wskazanych w niej Towarów.

 2. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich lub niektórych złożonych w ramach Zamówienia ofert, MTTECHNIKA skontaktuje się z Kupującym w celu:

 1. poinformowania Kupującego o braku możliwości przyjęcia wszystkich złożonych w ramach Zamówienia ofert zawarcia Umowy sprzedaży; albo

 2. potwierdzenia przez Kupującego woli realizacji Zamówienia w części, w jakiej MTTECHNIKA zgodził się przyjąć ofertę zawarcia Umowy sprzedaży. Wówczas Kupujący może anulować w całości złożone Zamówienie, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży. Anulowanie Zamówienia przez Kupującego zwalnia MTTECHNIKA z obowiązku jego realizacji. W przypadku anulowania Zamówienia, odpowiednie zastosowanie znajduje ust. 10 poniżej.

 1. W przypadku braku możliwości przyjęcia ofert/y złożonych w ramach Zamówienia, Umowa sprzedaży w zakresie wskazanych przez MTTECHNIKA Towarów nie zostaje zawarta, a MTTECHNIKA niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Kupującemu uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa sprzedaży nie została zawarta.

 2. Niezależnie, MTTECHNIKA może informować Kupującego o statusie Zamówienia, w szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Kupującego adres e mail, SMS lub kontaktując się telefonicznie.

 3. MTTECHNIKA dąży do zapewnienia dostępności wszystkich Towarów oraz realizacji Umowy sprzedaży. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.

 4. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki lub pakowania. MTTECHNIKA może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka Towarów jest bezpłatna. O łącznej cenie wraz z podatkami Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach przesyłki oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Kupujący jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową sprzedaży.

 5. MTTECHNIKA może proponować Kupującym skorzystanie z promocyjnych warunków sprzedaży na zasadach szczegółowo wskazanych na stronie internetowej Sklepu MTTECHNIKA. Promocje takie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.

§ 4

PŁATNOŚCI I DOSTAWA TOWARÓW

 1. MTTECHNIKA udostępnia Kupującemu, rożne sposoby płatności z tytułu Umowy sprzedaży, w szczególności:

 1. za pobraniem przy odbiorze przesyłki;

 2. przelewem na rachunek bankowy MTTECHNIKA;

 3. płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem upoważnionych serwisów, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu MTTECHNIKA;

 4. gotówką przy odbiorze osobistym.

 1. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są każdorazowo w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową sprzedaży. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy lub Towaru. Dostępne sposoby płatności mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Towary nimi objęte.

 2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Kupującego za pośrednictwem upoważnionych serwisów.

 3. W przypadku nieotrzymania przez MTTECHNIKA płatności Kupującego, który wybrał płatność z góry, tj. płatność przelewem, płatność elektroniczną albo płatność kartą płatniczą, MTTECHNIKA może skontaktować się z Kupującym celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 4 dni od złożenia Zamówienia, a następnie w dodatkowym 3 dniowym terminie spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Kupującego w ramach Zamówienia oferty. Kupujący może również do momentu otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia anulować je bez ponoszenia konsekwencji, kontaktując się ze MTTECHNIKA, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

 4. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Towaru, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę sprzedaży.

 5. Dostawa Towaru do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Dostępne metody oraz koszty dostawy Towaru są wskazywane Kupującemu każdorazowo w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową sprzedaży. MTTECHNIKA udostępnia Kupującemu co do zasady, w szczególności następujące sposoby dostawy Towaru:

 1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

 1. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Kupującego sposobu płatności lub Towaru. Dostępne sposoby dostawy mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Towary nimi objęte.

 2. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Kupującego Towaru (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez MTTECHNIKA oraz czas doręczania Towaru przez przewoźnika.

 3. Termin dostawy Towaru do Kupującego wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku jednoczesnego złożenia Zamówienia na kilka Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych.

§ 5

REKLAMACJE

 1. Towary prezentowane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Towaru.

 2. MTTECHNIKA obowiązany jest dostarczyć Kupującemu Towar bez wad.

 3. Reklamacje Towaru można na adres korespondencyjny oraz adres e-mail wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.

 4. Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Kupującego oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację. Jeżeli reklamacja dotyczy Towaru zwykle celowe jest jego dostarczenie MTTECHNIKA razem z reklamacją, w celu umożliwienia MTTECHNIKA zbadania Towaru.

 5. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego Kupujący może:

 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że MTTECHNIKA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady;

 2. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. MTTECHNIKA jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

 1. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez MTTECHNIKA usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez MTTECHNIKA. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 2. MTTECHNIKA ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a MTTECHNIKA nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 3. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez MTTECHNIKA do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru do MTTECHNIKA, Kupujący zobowiązany będzie dostarczyć Towar na koszt MTTECHNIKA na wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.

 4. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący może zostać poproszony o udostępnienie MTTECHNIKA, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Towaru w miejscu, w którym Towar się znajduje.

 5. MTTECHNIKA odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

 6. Do reklamacji związanej ze świadczeniem usług elektronicznych postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio, chyba, ze co innego wynika z innych regulaminów lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

§ 6

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy sprzedaży, która: obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, albo polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów.

 2. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta oświadczenia MTTECHNIKA przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone

 1. pisemnie na adres wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu;

 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu;

 3. z wykorzystaniem formularza odstąpienia przesłanego Kupującemu wraz z Towarem. Skorzystanie z formularza odstąpienia nie jest obowiązkowe.

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.

 2. MTTECHNIKA ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie MTTECHNIKA).

 3. MTTECHNIKA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli MTTECHNIKA nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, zwrócić Towar MTTECHNIKA lub przekazać go osobie upoważnionej przez MTTECHNIKA do odbioru, chyba że MTTECHNIKA zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar na adres wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.

 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

§ 7

TREŚĆI W RAMACH SKLEPU MTTECHNIKA

 1. Wyłączne prawa do materiałów tekstowych, grafik, w tym informacji o Towarach, zdjęć Towarów, w tym utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Sklepu MTTECHNIKA przez MTTECHNIKA lub kontrahentów MTTECHNIKA przysługują MTTECHNIKA lub kontrahentom MTTECHNIKA.

 2. Kupujący jest uprawniony do korzystania z materiałów, o których mowa w ust. 1 zgodnie z przepisami prawa, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu MTTECHNIKA.

 3. Wykorzystywanie materiałów, o których mowa w ust. 1, w innym zakresie jest dozwolone wyłącznie na podstawie, uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody, udzielonej przez odpowiednio MTTECHNIKA lub kontrahenta MTTECHNIKA.

§ 8

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez MTTECHNIKA określa Polityka Prywatności.

§ 9

KUPUJĄCY, KTÓRZY NIE SĄ KONSUMENTAMI

 1. MTTECHNIKA przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej z Kupującym, który nie jest Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Kupującego niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do MTTECHNIKA.

 2. W wypadku Kupujących, którzy nie są Konsumentami MTTECHNIKA ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Kupującego sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy sprzedaży.

 3. Z chwilą wydania przez MTTECHNIKA Towaru przewoźnikowi przechodzą na Kupującego, który nie jest Konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. MTTECHNIKA w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 4. Odpowiedzialność MTTECHNIKA z tytułu rękojmi za Towar wobec Kupującego, który nie jest Konsumentem zostaje wyłączona.

 5. MTTECHNIKA nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego, który nie jest Konsumentem, a także jego kontrahentów, czy podwykonawców za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana umyślnie.

 6. Odpowiedzialność MTTECHNIKA w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak i łącznie za wszelkie roszczenia – do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.

 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy MTTECHNIKA, a Kupującym niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę MTTECHNIKA.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 20 maja 2019 r.

 2. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: sklep.mttechnika.pl Kupujący ma możliwość odczytu, pobrania Regulaminu na swoje urządzenie oraz dokonania wydruku Regulaminu.

 3. MTTECHNIKA może aktualizować treść Regulaminu. MTTECHNIKA opublikuje treść zaktualizowanego Regulaminu na stronie internetowej, o której mowa w ust. 2 oraz w przypadkach, których to dotyczy, za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Kupującego adres e-mail, co będzie stanowić wprowadzenie informacji o aktualizacji do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Kupujący mógł zapoznać się z jej treścią. Aktualizacja Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia przekazania informacji o aktualizacji. Aktualizacja Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych przez Kupującego i MTTECHNIKA Umów sprzedaży przed aktualizacją Regulaminu. W odniesieniu do Kupujących niebędących Konsumentami MTTECHNIKA może dokonać aktualizacji Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, co nie wyłącza ochrony Konsumenta przewidzianej na podstawie przepisów prawa, które byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.